Font Sizes :    
 
  • ข่าวสารและกิจกรรม > นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ
  •  นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และได้นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรจนเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่หลายสถาบัน อีกทั้งยังเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม สร้างธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน