Font Sizes :    
 
 • ข้อมูลองค์กร
 •   บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากลด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 70 ปี

  ปัจจุบันบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศ รับผิดชอบในการกระจายสินค้า กว่า 600 รายการ ภายใต้ 90 แบรนด์สู่ครอบครัวคนไทย
   
   
   
   
   
   
  Note to Financial Statement Q2/2011
  งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2554
  งบการเงิน ปี 2555
     
   
   
   
   
  รายงานประจำปี
   
   
  รายงานประจำปี 2561
  ภาษาไทย
   
  รายงานประจำปี 2562
  ภาษาไทย