Font Sizes :    
 
 • SPC Neo Generation > เกี่ยวกับโครงการ
 • เป็นโครงการที่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อรับสมัครและคัดเลือก นิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
  ชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเฟ้นหา "คนดีคนเก่ง" (Talent) ที่จะมาร่วมงานกับทางบริษัท โครงการนี้จะทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รู้จักกับ
  บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) มากขึ้น รวมถึงโอกาสทางอาชีพใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ในระยะเวลา 1 สัปดาห์
  ตลอดโครงการจะทาผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ดีๆ มากมายที่สามารถนาไปปรับใช้ในอนาคตการทางาน และยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี อันเป็นประโยชน์ก่อนเริ่มต้น
  ชีวิตการทางานอีกด้วย้่
   
     
   
   
  ขั้นตอนสู่ความสาเร็จในอนาคตกับ SPC Neo Generation Project  
   
   
   
  สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท ทั้งใน
  ประเทศและต่างประเทศ มี GPA. 2.70 ขึ้นไปสาหรับ
  ปริญญาตรี และ 3.0 ขึ้นไปสาหรับปริญญาโท TOEIC
  Score 700 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วม
  โครงการก่อน
   
   
   
  1. เปิดรับสมัคร ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้จากหน้าเว็บไซต์ www.sahapat.co.th
  2. การทดสอบเบื้องต้น สอบข้อเขียนเพื่อวัดศักยภาพของผู้สมัคร ที่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
  3. SPC Neo Generation Project ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ที่ กรุงเทพฯ - สนุกสนานและได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการทากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน - ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆ ในสายงานตรง เพื่อสอบถามข้อมูลได้ทุกด้าน 360 องศา
  4. สัมภาษณ์ สัมภาษณ์รอบสุดท้ายกับคณะกรรมการบริษัท
  5. ร่วมงานกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) สมาชิกใหม่เริ่มต้นทางานเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จใน
   อนาคตร่วมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)