Font Sizes :    
 
 • ร่วมงานกับสหพัฒน์ > ผลประโยชน์และสวัสดิการ
 •  
   
  บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างเป็นธรรม และให้สิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการ ของพนักงานและครอบครัว เช่น
   
  • โอกาสและความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
  • โบนัสประจาปี
  • กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจาปี และห้องพยาบาล
  • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาในสายอาชีพ
  • ปรับเงินเดือนประจาปี
  • ประกันอุบัติเหตุหมู่
  • ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
  • จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ